Nasjonalt Barnehofteregister

Nasjonalt Barnehofteregister startet opp med en landsomfattende registrering av barnehoftesykdommene hofteleddsdysplasi, Calvé-Legg-Perthes (CLP) og Epifysiolysis capitis femoris (SCFE) i 01.01.2010 og Åpne og artroskopiske hofteoperasjoner (ikke protesekirurgi) i 2013.

Utvalget består av alle barn i Norge som får diagnosen Calvé-Legg-Perthes sykdom, hofteleddsdysplasi, eller epifysiolysis capitis femoris. I tillegg vil alle barn, unge og unge voksne der man utfører hoftebevarende kirurgi (ikke hofteleddsproteser eller revisjoner av slike eller traumer/frakturer) registreres. Pasienter med tilleggslidelser som for eksempel nevrologiske tilstander, skader eller ettervirkinger av skader som kan gi opphav til hoftelidelser, skal ikke inkluderes i registeret.

Offentlig rapport ment for publikum for alle registrene inkludert sykehusresultat finnes på nettsiden til  Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre   https://www.kvalitetsregistre.no/.

Alle sykehus som behandler  barnehoftesykdommene, rapporterer hver behandling og operasjon til barnehofteregisteret. Registreringen forutsetter at samtykke er gitt fra pasientene.

 

Skjema og følgebrev

Registreringsskjema for sykehus
Samtykkeerklæring

Kontaktpersoner barnehofteregisteret

Overlege Ola Wiig Styringsgruppeleder for Barnehofteregisteret, Oslo Universitetssykehus
Overlege Anders Wensaas Nestleder ved barnehofteregisteret, Akershus Universitetssykehus
Overlege Trude Gundersen Daglig leder ved barnehofteregisteret, Haukeland Universitetssykehus.
Sekretær Kate Heidi Vadheim Registrering barnehofteregisteret
IT-konsulent Irina Kvinnesland Utvikling og drift av dataløsningene, og uttak av rapporter.
       


Se også For pasienter->Barnehofteregisteret